A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

 Drukuj

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Kogo dotyczy

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Czas realizacji

1.Jeżeli akt stanu cywilnego – znajduje się w rejestrze stanu cywilnego – niezwłocznie. 2.Ponadto zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, gdy akt istnieje wyłącznie w postaci papierowej: - Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty


Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty (jeśli dotyczy).

Opłaty

- 22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny);
- 33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
- Bezpłatnie np. w sprawach ubezpieczeń społecznych lub zasiłków rodzinnych.

Opłatę należy uiścić na konto gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, do którego składany jest wniosek o wydanie odpisu


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.)
© 2024 Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12